Werner Stangl
Çeviren: Gizem Alav
35 Kartpostalda Balay1

altzine de Avusturya dan farkl1 bir ses: Werner Stangl& 1947 Viyana doumlu Avusturyal1 yazar, Viyana Üniversitesi nde Germanistik, Anglistik, Psikoloji ve Pedagoji örenimi görmü_. Psikoloji alan1nda doktora yapan Stangl, 1990 y1l1ndan beri Avusturya n1n Linz kentindeki Johannes Kepler Üniversitesi nde pedagoji ve psikoloji profesörü olarak çal1_1yor. Verdii çe_itli bilimsel eserlerin yan1s1ra bugüne kadar çe_itli edebiyat dergilerinde yay1nlanm1_ _iir, düzyaz1 ve sahne eserleri gibi yaz1nsal çal1_malarla da tan1n1yor.
Son y1llarda internet kültürü ve edebiyat1 alan1nda da (elektronik dergi yay1mc1l11, internette edebiyat yar1_mas1 organizasyonu vs.) faaliyet gösteren Werner Stangl 1 https://www.stangl-taller.at/ sitesinde ziyaret etmek mümkün. 35 kartpostall1k bu balay1 yolculuunu Gizem Alav, Almanca asl1ndan altzine için çevirdi. Keyifli okumalar&


Sevgili anne baba!
Verona ya var1_ güzel. S1n1r trafiksiz. Yolun yar1s1nda arabay1 Marianne m kulland1. Evlilik hediyeleri için tekrar te_ekkürler. Çok mutlu olduk. Onca turiste ramen hemen bir otel bulduk (Arena ya sadece be_ dakika). Bu ak_am Traviata ya gidiyoruz.
Çok selamlar ve tekrar te_ekkürler.
M. & W., evlatlar1n1z.Sevgili anne baba!
Traviata bir macerayd1. ^imdi saat 2; Piazza Bra da bir ristorante de oturuyoruz hava hala s1cak. Yar1n hay1r bugün tabii Nabucco ya gidiyoruz. M. bir _i_e spumante 1smarlad1, garson getiriyor _imdi. Hepimizin sal11na içelim. Salute!
Çok selamlar, M. & W.Sevgili anne baba!
Marianne kendine yeni bir elbise ald1. 100000 L. bile tutmad1 (bizdekinin yar1s1). Bugün Nabucco ya giymek istiyor. ^imdiden seviniyoruz. Bir gün daha buraday1z, sonra güneye devam.
Size sevgiler yollayan M. & W., evlatlar1n1z.Sevgili anne baba!
Saat yine sabah1n 2 si. Piazza Bra n1n üzerinde ay. Nabucco bir rüyayd1 diyor M. Uvertürdeki mumlar, sonra Pahal1 Memleket te bis, bis . Ç1k1_ta yine Piazza Bra. Çok oturmad1k, yar1n Bolonya ya gitmek istiyoruz. ^imdi yataa. Marianne yeni elbisesinden mum lekesi ç1karmaya ura_1yor.
Mutlu çiftiniz M. & W. den selamlar.Çok sevgili anne baba!
Po k1y1s1nda bir otoyol mola yerinde oturuyoruz. Hava s1cak, nehir de pis kokuyor! Marianne ailesine kart yazmakla me_gul. Bu kadar s1k yazmam1 biraz çocukça buluyor. Nerede olduumuzdan ve neler yapt11m1zdan haberdar olmal1s1n1z ama, öyle deil mi? Birer capuccino daha içeceiz - sonra yola devam.
Mutlu M. & W. den en kalpten sevgiler.Sevgili anne baba!
Bolonya day1z. Marianne _u an Torre Asinelli ye ç1k1yor. Bir barda oturmu_ onu bekliyorum. Bilirsiniz, kulelere t1rman1rken hep ba_1m döner. Bir buzlu kahve 1smarlad1m. Bu s1cakta en iyisi. Marianne yukar1dan el sall1yor bana. Bir buzlu kahve daha. Kuleden dönüyor _imdi. Muhte_emdi, diyor. Ne güzel mutlu olmas1! Onu öyle çok seviyorum ki!
M. & W. den sizlere selamlar.Can1m anne baba!
Marianne banyoda; ak_am yemei için haz1rlan1yor. Bir elbise daha ald1 çiçek desenli ve derin dekolteli. Hemen giyip etrafa göstermek istiyor. Fermuar1n1 kapatmam laz1m. Biraz yorgunum bugün arabay1 yaln1z ben kulland1m. S1cak can1ma okuyor.
Mutlu çiftiniz M. W. den çok selamlar.Sevgili anne baba!
Bugün ilk küçük evlilik kavgam1z1 ya_ad1k. Asl1nda Roma ya doru yola devam etmek niyetindeydik, ama M. birkaç gün için deniz k1y1s1na gidelim istiyor. Ravenna üzerinden Rimini ye. Bizans mozaiklerini ona mutlaka göstermek istiyorum. Hani daha çocukken sizinle gezmi_tim. Beeneceinden hiç ku_kum yok.
Çok selamlar, W.Sevgili anne baba!
Asl1nda M. sanatla pek ilgili deil, yine de San Vitale mozaiklerinden çok etkilendi. Kendine hemen alt1n y1ld1zl1 bir mayo ald1. Ne de olsa kendi paras1. Yar1n Rimini ye gidiyoruz. Umar1m kalacak iyi bir yer (feragosto) buluruz. Hava hala çok s1cak.
Sevgiler, W. & M.Sevgili anne baba!
Küçük bir oda bulduk (bir tek s1cak suyu var). Benim için pek önemli olmasa da kumsal hemen yan1ba_1m1zda. Yeni mayosu Marianne ye yak1_t1. Burada Alman turistten geçilmiyor; yine de kumsalda 0talyanlar ona hayran oldu. Cildim fena yand1. Güne_e dayanam1yorum i_te.
Çok selamlar, W. & M.Sevgili anne baba!
M. iki gün daha Rimini de kalmak istiyor. Roma kaçm1yor ya, diyor. Viyana dan tan1d11m1z bir çiftle (Beerler adam üniversite arkada_1md1) kar_1la_t1k onlarla bir kez daha Ravenna ya (Theodoris in mezar1) gittim. M. kumsalda kald1. Kültürle hiç aras1 yok. Eh, bunu zaten biliyordum.
W. niz.Sevgili anne baba!
Rimini de bir lokantada oturuyoruz. M. kumsalda bir 0talyan la (Romal1, o da burada tatilde) tan1_t1 (0talyanca biliyor ya); adam bu lokantay1 önerdi. Marcello (veya Marco?) bizi sandal gezisine davet etti. Limanda bir sandal1 varm1_. Benim gönlüm Roma ya gitmekten yana. M. nin hiçbir ricas1n1 geri çeviremiyorum.
Kalpten selamlar, W. & M.Sevgili anne baba!
Sabah pek iyi deildim. Dün içkiyi fazla kaç1rm1_1m. M. illa sandal gezisine gitmek istiyordu. Ben yataktan ç1kamad1m. Marianne gitmesine itiraz1m olup olmad11n1 sordu. Böylesine bir imkan1 deerlendirmek laz1m. 0laç alaca1m.
W. niz.Sevgili anne baba!
Bugün daha iyiyim. M. sandal gezisinin harika geçtiini söylüyor. Marcello bizi ak_am yemeine davet etti. Bugün hiçbir _ey içmeyeceim kesinlikle. Gitmemiz gerek, o yüzden burada son!
Selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
Bugün yine kavga ettik. Çok içtim. K1skançl1k ediyormu_um. Marcello bir de bara sürükledi bizi. Geç saatlere kadar kald1k. Ama bugün Roma ya gidiyoruz. San Marino ya planlad11m1z gezi iptal oldu. Maalesef!
Mina Teyze ye de kalpten selamlar. W. niz.Sevgili anne baba!
Perugia day1z. Gönülsüz! Motor kay1_1n1 dei_tirtmek zorunday1m. Marianne yeni bir arabaya ihtiyac1m1z olduunu söylüyor. Marianne kendini iyi hissetmiyor. Ba_1 ar1yor (-mu_!). Ak_am yemeini odaya getirteceiz. Gelecek sefere Ebedi ^ehir den yazaca1m.
Selamlar, W. & M.Sevgili anne baba!
Araba tamam! Dinlenme yerinde k1sa bir mola veriyoruz. Roma ya gideceimize seviniyorum. M. nin hala ba_ ar1s1 var arabay1 ben sürmek zorunday1m. M. Roma ya gitmek için sab1rs1zland11n1 söylüyor. ^imdiye dek hiç bu kadar hevesli deildi.
Çok selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
Bütün yolda tek ba_1ma kulland1m. Hemen otel bulduk. M. daha iyice. ^ansl1y1z: Yar1n St. Peter Meydan1 nda Papa n1n hutbesi var. Birer tespih ve nazarl1k verdiler. M. bütün bunlar1n saçmal1ktan ibaret olduunu dü_ünüyor.
Çok selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
Sürpriz oldu, Marcello yla kar_1la_t1k. Adam Romal1 hani, biliyorsunuz. Rimini de hava kötüledi. Öyle olunca bütün Romal1lar evlerine dönüyor. M. art1k iyile_tiini söylüyor. Ak_am 0talyan la yemee ç1kaca1z. M. kendine bir elbise daha ald1. ^imdi indirim zaman1. Marcello nun teyzesinin bir butii var burada (%30 daha ucuz).
Çok selamlar, W. & M.Sevgili anne baba!
Yine çok fazla içtim. M., Marcello yla Papa n1n hutbesine gitti. Bense otelde yatm1_ ard1 ard1na aspirin yutuyorum. Üç gün daha; sonra eve dönüyoruz. Lateran Saray1 n1 gezmek istiyorum. M. sanatla ilgilenmiyor. Bugün kesinlikle alkollü bir _ey içmeyeceim. M. birazdan gelecek; kalkmal1y1m.
Kalpten selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
Bugün Engelsburg a ve Forum Romanum a gittim. M. al1_veri_e ç1kt1. Eski ta_lar onun ilgisini çekmiyor. Her _eyi beraber yapmam1z _art deil ya. 0ki gün sonra eve dönüyoruz. Marcello nun teyzesi (butik) bizi ak_am yemeine ça1rd1. Gitmeyi pek istediimi söyleyemem&
Kalpten selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
M. yaln1z gitti. Dediine göre 0talyanca konu_mak için bulduu her f1rsat1 deerlendirmeliymi_. Bu z1rval1klar art1k sinirimi bozuyor. Ak_am yemeini odama istedim. M. kendisini beklemememi söyledi. Roma belki de balay1 için pek iyi bir fikir deildi.
Çok selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
Dün gece hay1r bu sabah kavga ettik. Onu otele Marcello getirmi_. Bugün eve dönüyorum. M. sebepsiz yere k1skançl1k ettiimi söylüyor. Dün ak_am pekala ben de onunla gidebilirmi_im.
Selamlar, W. niz.Sevgili anne baba!
Yeniden bar1_t1k. Bugün beraber gezintiye ç1kmak istiyoruz. Belki Via Appia ya.
Çok selamlar, W. ve M. niz.Sevgili anne baba!
Yard1m1n1za ihtiyac1m var! Telefonla ula_amad1m size. Trento nun emniyet müdürlüündeyim. Polis M. yi en son ne zaman gördüümü soruyor. Dediklerine göre ortadan kaybolmu_, otel hesab1n1 da ödememi_.
W. niz.Sevgili anne baba!
Mesele aç1kl1a kavu_uncaya kadar Roma da kalmam gerek. Lütfen arabay1 Trento dan al1n. Otelin park yerinde (Bologna) Via Belenzani 76 da duruyor. Anahtar emniyet müdürlüünde.
W. niz.Sevgili anne baba!
Yeniden Roma day1m. M. hâlâ ortaya ç1kmad1. Emniyet müdürlüünün koridorunda Marcello yu gördüm. Bana garip garip bakt1. Hep ayn1 sorular. Hiçbir _ey bilmiyorum. Umar1m bu mesaj elinize ula_1r.
W. niz.Sevgili anne baba!
Ben hiçbir _ey yapmad1m. Dün gece aral1ks1z sorgulad1lar beni. Art1k hiçbir _ey söylemeyeceim. Bir avukat tutmak için para laz1m. Lütfen yard1m edin bana! Ben hiçbir _ey yapmad1m.
W. niz.Sevgili anne baba!
Savc1 urad1. M. yi bulmu_lar (otelin yak1n1nda bir parkta). Korkunç bir _ey. Bomu_lar onu. Benden _üpheleniyorlar!!! Olacak i_ deil. Acilen paraya ihtiyac1m var. Arabay1 ald1n1z m1? Art1k hiçbir _ey söylemeyeceim.
W. niz.Sevgili anne baba!
N olur Roma ya gelin. M. nin fotoraflar1n1 gösterdiler bana. Gerçekten de bu olayla bir ilgim olduunu dü_ünüyorlar. Marcello yla yüzle_tirildim. Marcello M. yi öldürmü_ olmakla suçluyor beni.
W. niz.Sevgili anne baba!
Yollad11m kartlar1 al1p almad11n1z1 bilmiyorum. 0talya postas1 öyle güvenilmez ki& Gece boyunca gözümü k1rpmad1m. Bütün bu olanlar gerçek d1_1. Lütfen yard1m edin bana. Suçsuzum!
Olunuz W.Sevgili anne baba!
Polis müfetti_lerinden biri baya1 nazik. Bana inan1yor gibi gözüküyor. Size yazmaya devam etmeme de izin verdi. Roma da son zamanlarda baz1 kad1n turistler sald1r1ya uram1_. Umar1m yak1nda eve dönerim.
W. niz.Sevgili anne baba!
M. nin babas1 buradayd1. Bana inanm1yor. Yüzüme ba1r1p ça1rd1. Cana yak1n müfetti_ de bugün hiç nazik deildi. Oteldeki resepsiyon görevlisi bizi kavga ederken duymu_. Ne olur gelin!
Mutsuz W. niz.Sevgili anne baba!
Sorgular hala devam ediyor. Ben hiçbir _ey yapmad1m. M. nin bana göre biri olmad11 konusunda uyarm1_t1n1z hani beni. Yine sorguya gitmem gerek. Dediklerine göre baz1 deliller bulmu_lar. 0nan1l1r gibi deil!
W. niz.Sevgili anne baba!
Dayanam1yorum art1k. Hiçbir _eyin anlam1 kalmad1. Sal1cakla kal1n! Sizi seviyorum!
Talihsiz olunuz.
http://www.altzine.net/altzine72/gizemalav72.html